Jak złożyć wniosek do projektu UE o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie jest pomocne dla osób, które chcą otworzyć własną działalność, ale nie ma wystarczającego budżet, który pozwoli na opłacenie wszystkich potrzebnym przedmiotów do funkcjonowania przedsięwzięcia.

Dobrze wypełniony wniosek pozwala na zdobycie odpowiedniej ilości sumy, która będzie zapewniać rozwój danej firmy, przy czym można złożyć wniosek o zwrot kosztów, które ponieśliśmy za założenie firmy, ale koszty były zbyt duże na grubość portfela jak i możliwość wyjścia poza budżet. Osoba, która chciałaby uzyskać takie dofinansowanie powinna złożyć w jak najszybszym czasie:

- Dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa (AKTUALNY wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON),

- Kopia umowy o prowadzenie rachunku bankowego,

- AKTUALNE zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznymi (np. składkami ZUS, podatkami),

- Dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (na przykład gwarancja bankowa).

Po pozytywnej odpowiedzi następują kolejno sprawdzenie wiarygodności całego wniosku przez wnioskodawcę, które często są sprawdzane przez księgowych w ramach usług księgowych w Słupcy.